نتایج دیدارهای نیمه نهایی جام دوستی 

  

  عُلوم پزشکی ، اوّلین فینالیست جام  

 

  

 

  ترکیب علوم پزشکی از راست : نقی رفیع زاده ( مربّی ) - مهران رفیع زاده - دکترعلوی -  

                            رهبری - میرمعصوم نژاد - سمّاکی - فرد - عاشوری - همراه تیم ( ؟ )     

 

    درنخستین دیدار روزسه شنبه، ۲۸/۴/۹۰ که باسوت آقای کلوری آغاز شد، تیم کاورپوش 

 دانشگاه علوم پزشکی موفّق شد در یک بازی کلاسیک تیمی، سرخ پوشان دکتر حشمت 

 را با نتیجهء ۲-۳ به زانو درآورد.     

 

  

 

    به جز چنددقیقهء اوّل بازی،توپ و میدان در بیشتر دقایق نیمهء نخست دراختیار تیم علوم  

 پزشکی بود واین تیم با یک بازی منطقی و حساب شده، شکست روحی را ازابتدا بر حریف  

 قدرتی خود تحمیل کرد. 

 

  

 

    دردقـیقهء دوّم بازی، شوت لـُقـمانی توسّط دروازه بان علـوم پزشکی برگشـت داده شد و  

 ضربهء rebound دل زنده دار هم به وسیلهء رهبری مهار شد. یک دقیقه بعد، حسن فـرد با 

 دید عالی خود یک پاس عمقی زیبا و دقیق برای مهران رفیع زاده ، که در محوطـهء خالی  

 گوش راست جاگرفته بود، فرستاد و رفیع زاده پس از یک کنترل خوب با ضربه ای دیدنی توپ 

 را درکنج دروازهء یعقوبی جای داد.  

    حملات پیگیر و تمرین شدهء علوم پزشکی هم چنان ادامه داشت وبچّه های تیم حشمت 

 مقهور این بازی زیبـا، روان و تک ضرب شده بودند. دقیقـهء نهـم، مثلّث پـاس بین رفیـع زاده،  

 عاشوری و فرد برقرارشد ولی فرد نتوانست این موقعیّت عالی را به گل تبدیل کند؛ امّاهمین 

 روند همکاری تیمی یک دقیقه بعد نتیجه داد و رفیع زاده، پاس عاشوری را باشوتی محکم 

 از جناح راست به گل دوّم تبدیل کرد.

 

    

 

    حشمت که توان مقابله با بازی گروهی و یکدست تیم علوم پزشکی را درخود نمی دید، 

 به بازی انفرادی و مبتنی بر شوت های سنگین از پشت محوطهء جریمه روی آورد. طاهری 

 دردقیقهء ۱۳ شوتی راازجناح چپ به چهارچوب کوبید ولی واکنش رهبری مانع ورود توپ به 

 داخل دروازه شد. دقیقـهء ۱۴، پاس رو به عقب عاشوری لو رفت و نصیب دکترشیـرخـانی  

 شد تا با شوت سنگین این بازیکن، یکی از دو گل خورده، دردقایق پایانی نیـمهء اوّل جبران 

 شود. 

 

      

         

    شروع نیمهء دوّم نیز باهنرنمایی تیمی مردان علوم پزشکی همراه بود. دقیقهء هیجدهم 

 پاس از راه دور حسن فرد، به عاشوری رسید و این بازیکن ارزشمند، مـهران رفیع زاده را 

 در سوی دیگر در موقعیّت بهتری یافت و مهران با دریافت این پاس، توپ را به سقـف دروازهء 

 یعقوبی، سنگـربان پُرتلاش حشمـت چسباند تا برای سوّمین بار پیاپی،خود و تیمش را به

 گل برساند. 

 

  


  امین یعقوبی در برابر بازی گروهی و منسجم علوم پزشکی، چاره ای جز۳ بار تسلیم نداشت !  

 

   

    طاهری در دقیقهء ۲۲ به خاطر خطایی که مرتکب شده بود، با کارت زرد جریمه شد. از این 

 زمان به بعد توان دو تیم، به ویژه علوم پزشکی رو به تحلیل رفت و بازی گروهـی و تک ضرب 

 این تیم جای خود را به بازی دفاعی و دل بستن به ضدّ حملات داد. دقیقهء بیست و چهارم، 

 پاس دکترعلوی، رفیع زاده رادرموقعیّت تک به تک با دروازه بان قرار داد ولی این یار هوشمند 

 نتوانست فرصت به دست آمده رابه گل چهارم تبدیل کند وبایک ضربهء کم دقّت توپ را راهی 

 اوت کرد.  

    حشمت که برای بازی دفاعی دردقایق پایانی انگیزه ای نداشت وحریف راضعیف تراز نیمهء  

 اوّل می دید، باتمام قوا و بی محابا، والبتّه باهمان روش سنّتی خود! ،به طرف دروازهء حریف 

 یورش می برد تاشایدبتوانددردقایق باقیمانده کاری صورت دهدو ازشکست ناخواسته بگریزد.  


  


      ترکیب حشمت، ردیف پشت ازراست :  یعقوبی - دکترشیرخانی - طاهری - خیراندیش - پورحسین

                       ردیف جلو ازراست :  دل زنده دار - لقمانی


  

   دقیقهء ۲۵، محمّدرضا پورحسین صاحب یک توپ بادآورده شدولی شوت اوباواکنش رهبری 

 خنثی گشت. دقیقهء ۲۷، حسین طاهری یک باردیگر شوتزنی خودرا آزمود و این بار ضربهء 

 وی ازجناح راست پس از اصابت به دست دروازه بان، وارد دروازه شد تا بارقهء امیدبخشی در 

 چشمان بچّه های حشمت بدرخشد. بازیکنان حشمت در ۳ دقیقهء باقیـمانده به کرّات، ولی 

 شتابزده به طرف دروازهء حریف هجوم بردند؛ امّا دو موقعیّت آخر آنها نیز به گل تبدیل نشد. در 

 دقیقهء ۲۸، سانتر خیـراندیش با ضربهء سر دل زنـده دار به خارج رفت و یک دقیقهء بعد شوت 

 طاهری با عبور ازکنار دروازه همین سرنوشت را پیداکرد تا سرانجام با سوت داوران خوب این 

 دیدار، تیم حشمت از راهیابی به فینال باز بماند و از هم اکنون خودرا برای رُبودن جوایز مقام 

 سوّمی در دیدار رده بندی آماده کند.

  

 

   

 

         آقایان محسن کُلوری (راست) و رضا قوامی (چپ) داوران دو دیدارنیمه نهایی

 

 

 

  دلیرمردان آزمایشگاه، قُـلّهء سهند را فتح کردند! 

 

    دردوّمین دیدار نیمه نهایی، تیم سهـنـد آن چنان درمقابل تیم قدرتمنـد آزمایـشگاه، مصمّـم   

 ظاهرشدکه درابتدا به گمان غلط، ضعف دربازی آزمایشگاه به نظر می رسید، ولی واقعیّت این 

 بود که آزمایشگاه  همان بازی همیشگی خودراانجام می داد ولی سهند درحال ارائهء بهترین بازی در ۴ دیدار اخیر خود بود! 

 

    

 

 ترکیب دوتیم، ازراست : امینیان-زبردست-عبّاسی-دکترصدر-نمازی-نزهتی [ آزمایشگاه ] 

                                 کلوری-قوامی [ داوران ] 

                               ابراهیم مهدی زاده-طهموری-مؤدّب-موسی زاده-مهدوی-حـبـیـبی-  

                               عبّاس مهدی زاده-محمّدعلی مهران-محمّد صادق مهران [ سهند ]  

 

   

    در ۷-۶ دقیقهء اوّل بازی، سهند با دراختیار گرفتن میانهء میدان و ردّ و بدل کردن پاس های  

 مکرّر، به خوبی درحفظ توپ و به دست گرفتن ابتکار عمل بازی تلاش کرد و انصافا" دراین کار 

 موفّق هم نشان داد.  

 

  

 

    پوریا زبردست، سنگربان نخست آزمایشگاه، همانند دیگر بازیکنان این تیم، روزسختی را 

 پشت سر گذاشت. دردقیقهء هشتم، او درابتدا شوت مهدی زاده (ابی) را به طورناقص مهار 

 کرد و درادامه، ضربهء سنگین سعیدحبیبی را در rebound  ناکام گذاشت.

 

                   

 

                    پوریا زبر دست ، دروازه بان جوان، کوشا و بسیار مؤدّب آزمایشگاه  

                       باید هرچه زودتر برای اضافه وزن خود  چاره ای بیندیشد !   

  

 

    امّا عبّاس مهدی زاده، دروازه بان ساعی سهند، نیز در مقابل ضربات سنگین شوت زنان 

 حرفه ای آزمایشگاه، روز آرامی نداشت و اگرچه بارها درهر ۴ دیدار،جوانمردانه از دروازهء این 

 تیم محافظت کرده بود ولی دردیدار با آزمایشگاه ۳ بار مسحور شوت های سنگین بازیکنان 

 این تیم شد. دردقیقهء نهم، علیرضا نُزهـتی ، مهاجم خوش فکر و خطرناک آزمایشگاه، از 

 جناح راست صاحب توپ شد و بایک شوت سنگین دروازهء سهند رابرای بار نخست گشود. 

 همین بازیکن، یک دقیقهء بعد نیز با ضربهء محکم دیگری دروازهء سهند را تهدید کرد که این 

 بار با واکنش به موقع عبّاس دفع شد.   

 

  

 

       نمازی لحظاتی پس از به ثمررسیدن گل اوّل، به استقبال نُزهتی، زنندهء گل می رود 

 

  

    آتش حملات سهـنـد با دریافت این گل دوباره شعله ور شد، گویی موتور این تیم فقط در 

 صورت گل خوردن روشن می شود و تبحّر خاصّ این تیم در زدن گل مساوی است! حبیبی 

 در دقیقهء دهم، سانتری زیبا برای مهدی زاده فرستاد و ابی با ضربهء سر، مؤدّب را صاحب  

 موقعیّت کرد؛ امّااین بازیکن توپ رابه تیر عمودی دروازه کوبید تا لقب بـهترین گل نزن سهند 

 همچنان متعلّق به او باشد!   

  

            

 

    دقیقهء ۱۱، بالآخره زمان هنرنمایی مهدوی فرا رسید و این بازیکن فکور و باتجربه با انجام 

 چند دریبل زیبا و جاگذاشتن آخرین مدافع، درشرایط تک به تک بادروازه بان قرارگرفت و دریک 

 آن با درک صحیح موقعیّت و دید عالی، ابی رادرمکان نزدیکتری نسبت به دروازه یافت و پاس  طلایی او با ضربهء ابراهیم مهدی زاده تکمیل و به گل تساوی تبدیل شد.  

  

 

    


    آزمایشگاه با دریافت این گل، بر شدّت حملات خود افزود وسهند برمبنای عادت معهود خود 

 به لاک شکنندهء دفاعی فرو رفت. دردقیقهء ۱۴، دکتر صـدر درگوش چپ توپ خوبی را دریافت  

 کرد ولی ضربهء cut دار بسیارزیبای او درآستانهء ورود به دروازه با نوک انگشتان عبّاس راهی 

 اوت شد. درآخرین دقیقهء نیمهء اوّل، نزهتی امینیـان را صاحب توپ و موقعیّت کرد ولی شوت 

 نوید به جای تور، به تیر افقی دروازه بوسه زد تا دو تیم با استرس یکسان زمین را ترک و خود 

 را برای جدال در ۱۵ دقیقهء پایانی مهیّا کنند.

 

  


                    با شروع نیمهء دوّم، خستگی و ضعف قوای بدنی دو تیم آشکارتر شدو خطاهای وابسته  

 فزونی یافت. نمازی به خاطر یکی از همین خطاها، که برروی سعید حبیبی انجام داده بود، 

 کارت زرد گرفت و چندین خطای مُحرز وی نیز از دید داوران مسابقه پنهان ماند!  

 

                     

 

    گذشت زمان و تحلیل نیروی جسمی و ذهنی بازیکنان، ازکارگروهی آنان کاست و تمایل 

 آنها را به تکروی و زدن ضربات از راه دور افزایش داد. دقیقهء نوزدهم، سعیـد حبیبی پس از  

 دریبل و جاگذاشتن یار روبرو، با شوتی سهمگین تیر افقی دروازهء آزمایشگاه را لرزاند تا از  

 این نظر با مؤدّب و امینیان هم رتبه شود!  

 

     

   

            صحنهء شلّیک برق آسای سعید حبیبی و برخورد توپ به تیرک اُفقی دروازه 

 

 

    یک دقیقه بعد، عزت الله (فرامرز) نمازی بانفوذ سریع ازعمق و عبور ازیکی دو بازیکن، 

 خود را به محوطهء جریمه رساند و با یک شوت سرکش، تور دروازهء سهند رابرای دوّمین بار 

 به لرزه درآورد تا سعید هم چنان در حسرت سوت داور، به نشانهء خطای نمـازی بر روی او،  

 بماندو تیم سهند، با وجود خستگی مفرط، بنا به عادت همیشگی، به تلاش مضاعف برای   

 رسیدن دوباره به گل تساوی دست بزند!  

  

   ترکیب سهند،  ردیف پشت از راست :  علی مهران - مؤدّب - طهموری  

           ردیف جلو از راست :  مهدوی - عبّاس مهدی زاده - ابراهیم مهدی زاده - حبیبی 

                   

 

 

    این تلاش ۷ دقیقه تمام طول کشید تا اینکه سرانجام در دقیقهء ۲۷، همکاری سه جانبه 

 بین ابی، مؤدّب و سعید، پاس مؤدّب را به سعید حبیبی رساند و این بازیکن فرصت طلب  

 با ضربهء تمام کنندهء خود، یک گل حسّاس دیگر برای تیمش به ارمغان آورد. 

 

  

 

 

    تلاش مربّی سهند برای حفظ توپ و استمرار حملات در سه دقیقهء پایانی، ثمری نداد و 

 time out مصلحتی او، بلافاصله پس اززدن گل دوّم، نتوانست برفضای لایتناهی خستگی  

 مفرط بازیکنانش سایه افکند! 


 

                  

 

    یک دقیقه قبل از پایان وقت قانونی بازی، درحالی که تماشاگران خودرا برای دیدن ضربات 

 پنالتی آماده می کردند، مرتضی عبّاسی، مهاجم تیزهوش وسرعتی آزمایشگاه، ازوسط 

 میدان، درحالی که ابی درکنار او خسته و بُهت زده، فقط نظاره گر بود! ، فـراری را به سمت  

 راست آغاز و با ضربهء مهلکی، چهارچوب دروازهء سهند را هـدف گرفت ودر واپسین لحظات  

 بازی، طعم تلخ اوّلین شکست را به کام بازیکنان این تیم چشاند.  

 

  

 

 

 خوش حالی بی حدّ و وصف و غیرمعمول مرتضی، حاکی از سختی شرایط این پیروزی است !     

   

             امّا یک بازیکن حرفه ای باید بداند که برخی اقسام شادی کارت خورند !

 

    آزمایشگاه با این بُرد شیرین ۲-۳ ، حالا خود را در فینال در مقابل حریف قبلی تیم سهند 

 می بیند و امیدوار است که این بار نیز سربلند ازبوتهء آزمایش بیرون آید. پیروزی آزمایشگاه 

 در مقابل تیم علوم پزشکی، به شرط پرهیـز از افراط درکارهای انفرادی و تقویت جنبه های      

 team work ، چندان دور از ذهن نیست. 

   

 

نظرات (1)
دوشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 19:26
نه اینتر
نه میلان
فقط علوم ژزشکی!!
امتیاز: 0 0
پاسخ:
نیما جان جسارتا" فونت نوشتاری را درمحیط وبلاگ، اوّل فارسی کن تا پزشکی به ژزشکی تبدیل نشه!!
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد