نتایج هفتۀ سوّم مسابقات فوتسال - جام دوستی 

  

    ( پنج شنبه شانزدهم تیرماه ۹۰ )  

 

 

 آنژیو سکّوی پرتاب آزمایشگاه شد!  

 

  
 


    درسوّمین دیدار هفتهء سوّم، آنژیوگرافی درحالی به مصاف پیش کسوتان رفت که هیچ 

 اقبالی برای صُعـود نداشت؛ از این رو با یک ترکیب نامأنوس ۳ نفره وارد زمین شد تا سایر 

 دوستان به اُمور جاریهء مهمُ زندگی پرداخته از هدر رفتن اوقات شریفه دراین مکان خفیفه  

 جلو گیری به عمل آید! 


  


    دردقیقهء دوّم بازی شوت نوک پای علی شفقت مُرادی، به گل اوّل این دیدار بدل شد 

 و لحظاتی بعد ضربهء محکم مدبّرنیا به تیرک عمودی دروازه برخورد کرد ولی در بازگشت با 

 بی دقّتی مُرادی به خارج رفت.   


  


                        علی شفقت مُرادی، زنندهء گل اوّل این دیدار    آنژیو باتلاش مردانهء سه یاربازمانده اش (مالداران، صادقی و مزرعی) هم چنان به دفاع  

 جانانه در برابر پیـش کسوتان ادامـه می داد و به ضدّ حمله های یاران تند و تیزش دلخوش  

 بود؛ تا اینکه فریمـان مزرعی، یارنو رسیدهء آنژیو در دقیقهء چهارم مسابقه توپی نه چندان 

 مـُحکم را ازجناح راست به طرف دروازهء مُـسلمی شوت کرد و محمّد حسن صادقی، که 

 تا نیم متری خطّ دروازه پیشروی کرده بود، این شوت شبه پاس رابا پشت پا به گل تساوی  

 تیمش بدل ساخت و فریاد شادی و تشویق تماشاگران حاضر درسالن را برانگیخت!  

 


  

 

      محمّدحسن صادقی، کاپیتان بااخلاق وزنندهء نیمی از گل های آنژیو دراین دیدار    دقایقی بعد شهاب نیک فرد نیز به جمع بچّه های آنژیو پیوست و با ۴ نفره شدن، برتوان  

 تیمی آنژیو افزوده شد؛ ولی اکبـرزاده، نـوری، بـُرومند و مـُحمّـدی کماکان درمنزل و از طریق 

 ماهواره بازی را دنبال می کردندتا بهانه های کلیشه ای و نخ نمای آنها خدشه دار نگردد!!  

    با گل دقیقهء ۷ صادقی که باشوت پای چپ وی به دست آمد یک باردیگر غریو شادی و 

 کف زدن های پی درپی تماشاچیان برفضای ورزشگاه طنین افکند و پیش کسوتان بخوبی 

 دریافتند که برای صعود ازاین گروه کارسختی درپیش دارند و راه پیروزی برآنژیو، علیرغم یک 

 یار بیشتر، مسیر همواری نیست!

 


  


 ترکیب پیش کسوتان دراین دیدار: ایستاده از راست > کریمی(سرپرست) - محمّد تقوی - مجید تقوی - دادرس -

                                       رودباری - شفقت مُرادی

                                       نشسته از راست > مدبّرنیا - جهانگیری(مربّی) - مُسلمی  


    دردقیقهء نهم، پاس مجید تقوی به علا رودباری رسید و این بازیکن مُرادی را صاحب یک 

 موقعیّت عالی درجلوی دروازه کرد ولی ضربهء بسیار بد مُرادی درون چارچوب قرار نگرفت. 

    دقیقهء ۱۱، شوت سنگین محمّد تقوی به تیرک عمودی دروازه اصابت کردو گل نشد. در 

 آخرین دقیقه همین بازیکن با ارسال پاس زیبایی، علا رودباری را در موقعیّت تک به تک با  

 دروازه بان قرار داد ولی علا هم نتوانست نتیجهء بازی را تا پایان نیمهء اوّل تغییر دهد.  

  

  

 

              فاصلهء محمّد تقوی با روزهای خوب او، همانند وزنش زیاد شده !


    شهاب نیک فرد در آغاز نیمهء دوّم با یک ضربهء chip آرام برای سوّمین بار تور دروازهء 

 پیش کسوتان را لرزاند ولی یک دقیقه بعد، مجید تقوی با یک ضربهء نه چندان محکم گل 

 شهاب را تلافی کرد تا دیگر بار اختلاف دو تیم به یک گل تقلیل یابد.   

  


  
 

     مجید تقوی، پیش کسوت باتجربه ولی کم فروغ این مسابقات، اسیر کم کاری است!


   ناهمـاهـنگی بازیکنان، سنّ بالا، سرعت پایین، خستگی زودرس و آمادگی ناکافی، در 

 کنار غُرو لُندهای آسیب زا و توان فرسای مُرادی ( که از صفات غالب و تغییر ناپذیر ژنتیکی 

 این بازیکن خوب است ) مجموعه عواملی بود که بازی را از کـنـتـرل پیش کسوتان خارج و 

 آنها را در سراشیبی شکست و ترک زود هنگام جام قرار داد.  

 


  


    دقیقهء ۱۶، پاس عالی شهاب نصیب صادقی شد ولی این بار صادقی ازباز کردن دروازهء 

 خالی مُسلمی عاجز ماند. دو دقیقه بعد توپ دیگری از شهاب به صادقی رسید و صادقی،  

 فریمان مزرعی را صاحب موقعیّت کرد تا این بازیکن هم در اوّلین وآخرین روز حضورش در 

 این مسابقات گلزنی کند. گل پنجم آنژیو دردقیقهء ۲۳، توسّط همین بازیکن و از روی پاس 

 طلایی دیگری از نیک فرد به ثمر رسید؛ امّا شهاب دست بردار نبود ودرآخرین دقیقهء بازی 

 فرصت دیگری برای گلزنی صادقی ایجاد کردتا ضربهء chip ملایم او به آرامی بر توردروازهء 

 مُسلمی بوسه زند و تیم او را با نتیجهء پُرگل ۲-۶ مغلوب سازد.   

  

       شهاب نیک فرد، بازی ساز مؤثرآنژیو با یک گل زده و دو پاس گل در این بازی

  

     

    آنژیوگرافی با این بُرد انتحاری، پیش کسوتان را از مقابل آزمایشگاه برداشت و بازی آن 

 دو تیم را در هفتهء آینده کاملا" تشریفاتی ساخت. اگرچه تیم آنـژیـو نیز همانند ستارگان 

 و پیش کسوتان از دور رقابت ها کنار رفت ولی ۳ امتیازی شدن آنـژیـو و شکست سنگین 

 پیش کسوتان، با وجود یک یار کمتر، گواهی بود بر ارزش های نهفتهء این تیم که دربازی 

 با حشمت بروز نکرد و موجب حذف این تیم شایسته شد !


 

  

 

  ترکیب MP3 تیم آنژیو درآخرین دیدار :  از راست > مالداران - مزرعی - نیک فرد - صادقی


    با این نتیجه، آزمایشگاه در بیست و سوّم تیرماه باخیال جمع و بدون دغدغهء خاطر به 

 استقبال پیش کسوتان خواهدرفت تافقط تکلیف تیم اوّل صُعودکننده ازگروه B را مشخّص  

 کند.      

        

 

  دوّمین مهمان هم بالا رفت! 

 

  

 

     آخرین دیدار هفتهء سوّم نیز بین دو تیم کاسپین و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. 

 بازی سرعتی و پُربرخورد دو تیم ازهمان ابتدا نوید یک بازی زیبا را می داد. دردقیقهء دوّم 

 دیدار این اتّفاق افتاد و توپی را که امیرحسین رحمتی لابلای پاهای خود گم کرده بود! به  

 کمک نوید جهـاندیده پیدا و روانهء دروازه شد.


  


  

 

      امیرحسین رحمتی، کاپیتان با اخلاق و یارپُرتلاش و خستگی ناپذیر کاسپین    این گل زود هنگام، کار رابرای تیم کاسپین دشوار کرد و فشار بی امان دانشگاه برروی 

 این تیم، موجب خستگی مفرط بازیکنان و بروز اشتباهات فردی فراوان شد. دردقـایق اوّل 

 بازی، توپ لو رفتهء مهندس شادمانی به حسن فرد رسید و این بازیکن با پاسی طلایی 

 یاسر عـاشوری را صاحب موقعیّت کرد ولی یاسر قدر این فرصت را ندانسته و ضربهء او به 

 گل تبدیل نشد.


  


    تلاش بچّه های عـُلوم پـزشکی برای جبران گل خورده، دردقیقهء دهم به بارنشست و 

 توپی را که رفیع زاده به تیر عمودی کوبیده بود، در برگشت نصیب خود او شد و این بار با 

 پاسی به یاسـرعاشوری رسید و یاسر هم موقـعیّت را قدر شناخت و با یک ضربهء بغل 

 پای تمام کننده، دو تیم را درشرایط مساوی به رختکن فرستاد.  

 

  

 

     یاسرعاشوری، مهاجم باهوش و تکنیکی عُلوم پزشکی و زنندهء هردوگل این تیم    امّا نیمهء دوّم، زمان بداقبالی وناکامی کاسپین بود. دردقیقهء ۱۴، یاسر باشوتی زیبا 

 دوّمین گل خود و تیمش را به تور دروازهء ابراهیـمی دوخت تا کاسپین احساس خطر کند 

 و بداند که پیروزی پُرگل ۲-۷ درمقابل ستارگان، ضامن معتبری برای راهـیـابی این تیم به 

 دور بعد نیست!


  


    یک دقیقه پس از دریافت گل دوّم، پاس استثنایی نوید می توانـست به تساوی مـُجدّد 

 دو تیم بیانجامد، ولی مهندس با بی دقّتی تمام، ازگشودن دروازهء خالی محمود رهبری 

 ناتوان ماند. 


  


    بانزدیک شدن زمان بازی به انتهای خود، حسّاسیّت وخشونت بازی هم افزایش یافت. 

 دقیقهء ۱۹، نـویـد به خاطر بازی خطرناک اخطار گرفت و دقایقی بعد، رفـیـع زاده به همین 

 علّت جریمه شد.


  


    ضربهء ارسلان در دقیقهء ۲۲ با کم دقّتی حمیدرضا رهبری، مدافع آخرکاسپین، به هدر 

 رفت و ضربهء ایستگاهی نوید از پشت محوطهء جریمه توسّط دروازه بان مهارشد. آخرین 

 فرصت کاسپین نیز هرگز به نوید نرسید و با خودخواهی ارسلان وشوت کم دقّت او راهی  

 اوت شد تا آخرالامر کاسپین شکست ۱-۲ را گردن نهدو سرنوشت خودرا به بازی حریفان 

 بسپارد. قضاوت هر دو دیدار پنج شنبه، شانزدهم تیرماه به عهدهء آقایان قوامی و کُلوری 

 (داوران رسمی هیئت فوتسال استان) بود.


  

  

      ترکیب کاسپین در این دیدار: ایستاده از راست > رحمتی - رهبری - مهندس شادمانی - یکتایی راد

                   نشسته از راست > مهران ( شبه مربّی دوزیست ! ) - جهاندیده - سمیع پور - ابراهیمی    حملات سراسیمه توأم با ناهمـاهـنگی سرعتی در بازیکنان، دوندگی کم به علّت اُفت  

 زود هنگام قوای بدنی و ضعف دفاعی به ویژه درمهار نفرات، از مُهم ترین عوامل شکست 

 کاسپین دربرابر تیم دانشگاه بودکه بادارا بودن یکپارچگی تیمی وبازیکنانی باقدرت بدنی  

بالا، توانست با ارائهء یک بازی منطقی، در مقابل حریف سرسخت خود به پیروزی برسد.


  


 ترکیب دانشگاه در این دیدار: ایستاده از راست > دکتر علوی - رهبری - سمّاک - عاشوری - رفیع زاده(مربّی)

                                  نشسته از راست > فرد - میر معصوم نژاد - مهران رفیع زاده - سمّاکی 


    بااین نتیجه، تیم عُلوم پزشکی با ۶ امتیاز به دور بعد راه یافت و بازی آخر وی تنهابرای 

 کسب مقام اوّلی در گروه A است. در این گروه، سهـند برای صُعود فقط به یک امتیاز نیاز 

 دارد و درصورت پیروزی در مقابل دانشگاه، به عنوان سرگروه بالا می رود ولی شکست با 

 هر نتیجه ای، حذف این تیم و صُعود کاسپین را (به علّت تفاضل گل بهتر) به دنبال خواهد 

 داشت. بنابراین اوّلین دیدار روز پنج شنبه، بیست وسوّم تیرماه تکلیف چهارمین و آخرین 

 تیم صعود کننده را معلوم خواهد کرد. 

     

  

 

  

 

   

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد